homescontents
คณะกรรมการสถานศึกษา
นายคณิต คุ้มพร้อม
ชื่อ - สกุล : นายคณิต คุ้มพร้อม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
นางจงกล วรลักษณ์ภักดี
ชื่อ - สกุล : นางจงกล วรลักษณ์ภักดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
นายกิตติ คุ้มพร้อม
ชื่อ - สกุล : นายกิตติ คุ้มพร้อม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
นายสุเมธ อินทร์พรหม
ชื่อ - สกุล : นายสุเมธ อินทร์พรหม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
นางพิมพา คุ้มพร้อม
ชื่อ - สกุล : นางพิมพา คุ้มพร้อม
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
นายขจร แซ่โตน
ชื่อ - สกุล : นายขจร แซ่โตน
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
นางสาวปิญาพร เพชรแก้ว
ชื่อ - สกุล : นางสาวปิญาพร เพชรแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิวรรธน์ เรืองศรี
ชื่อ - สกุล : นายวิวรรธน์ เรืองศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอภิศักดิ์ คำแก้ว
ชื่อ - สกุล : นายอภิศักดิ์ คำแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางจารุวรรณ จินดาแสง
ชื่อ - สกุล : นางจารุวรรณ จินดาแสง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาววีรญา บุญสิน
ชื่อ - สกุล : นางสาววีรญา บุญสิน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมบูรณ์ พูลศรี
ชื่อ - สกุล : นายสมบูรณ์ พูลศรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน
ชื่อ - สกุล : นางสาวเบญจวรรณ บุญสิน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
counter stats