homescontents
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
นางวันดี แทนโชติ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้น/ครูประจำชั้น ป.3/1


นางชัชชญา ทองอุกฤษฎ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ป.3/2
นางสาววิไลวรรณ ชุมทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ป.3/1

นายจักรพจน์ สามทอง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ป.3/3
นางสาวทิตติยา ไชยบุรี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ป.3/3

counter stats