homescontents
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวเจนจิรา ไชยคงทอง
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้น/ครูประจำชั้น ป.5/1


นางสาวศศิกาญจน์ คีรีเพ็ชร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ป.5/3
นางสาวสุธิดา วาสินธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ป.5/2
นายรัชพล เมืองแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ป.5/3


counter stats