homescontents
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นางสาวมันทนา โตะแบ
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้น/ครูประจำชั้น ป.6/3


นางสาวกฤติยา สุวรรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ป.6/1
นางสาวมาลินี ลือชา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ป.6/2
นายอัมรินทร์ กะลูแป
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ป.6/3


counter stats