homescontents
เจตจำนงสุจริต
จำนวนผู้เข้าชม : 549 ครั้ง

ที่รายการผู้เข้าชม (ครั้ง)
1ความนำ694
2คำสั่ง-แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันการรับสินบน684
3คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์696
4บันทึกข้อความ758
5ประกาศ-นโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา705
6ประกาศ-มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ682
7ประกาศ-มาตรการในการป้องกันการขัดกัน681
8ประกาศ-มาตรการป้องกันการรับสินบน608
counter stats