homescontents
วิสัยทัศน์
จำนวนผู้เข้าชม : 588 ครั้ง

โรงเรียนประถมศึกษาชั้นนำคุณธรรมเด่น เน้นวิชาการส่งเสริมด้านสุขภาพพัฒนาครูและบุคลากรมุ่งสู่มาตรฐานบริหารจัดการสากลตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย

counter stats