homescontents
พันธกิจ / เป้าประสงค์
จำนวนผู้เข้าชม : 636 ครั้ง

พันธกิจ

ข้อ 1  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนประถมศึกษาชั้นนำ
ข้อ 2  เร่งรัดอัตราประชากรวัยเรียนให้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง ลดอัตราการซ้ำชั้น และการออกกลางคัน
ข้อ 3  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม และมีสุขภาพดี
ข้อ 4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเข้าสู่มาตรฐานสากลภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน
ข้อ 5  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
ข้อ 6 ส่งเสริมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ไทยสู่สากล
ข้อ 7  ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม บริเวณสถานศึกษาให้มีบรรยากาศการเรียนรู้

 

เป้าประสงค์

1. โรงเรียนเป็นโรงเรียนประถมศึกษาชั้นนำที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
3. ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม
4. นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีความรู้ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
5. นักเรียนทุกคนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย มีทักษะชีวิต ปลอดสารเสพติด และมีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้เป็นมืออาชีพ
7. อาคารเรียน อาคารประกอบและสภาพแวดล้อมได้รับการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

counter stats